Privacy Notice

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด และบริษัทในเครือ
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คณะกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ตัวแทน และพนักงานหรือลูกจ้างทุกระดับของบริษัท รวมถึงลูกค้าบุคคลธรรมดา ผู้ประกอบการร้านค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา คู่ค้า ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ บุคคลผู้เข้าชมเว็บไซต์ และบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “ท่าน”) ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ท่านโปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่างรอบคอบเพื่อให้ท่านเข้าใจถึงหลักการและวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว

ข้อ 1.   คำนิยาม

1.1 “บริษัท” หมายถึง  บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด และบริษัทในเครือ
1.2 “บริษัทในเครือ” หมายถึง  บริษัทที่จัดตั้งโดยบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด หรือบริษัทย่อยของบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด และบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด หรือบริษัทย่อยของบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
 
1.3 “ท่าน”   หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คณะกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ตัวแทน และพนักงานหรือลูกจ้างทุกระดับของบริษัท รวมถึงลูกค้าบุคคลธรรมดาผู้ประกอบการร้านค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา คู่ค้า ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ บุคคลผู้เข้าชมเว็บไซต์และบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท
1.4 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1.5 “ประมวลผล”     หมายถึง การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใดๆ) การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบ หรือ การทำลาย
1.6 “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษาและหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
1.7 “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย เก็บรักษาและหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือ นิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
1.8 “บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา

 

ข้อ 2.    การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 บริษัทเก็บรวบรวมและอาจรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านวิธีการดังต่อไปนี้

 

2.1.1 บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ดังนี้ (ก) เมื่อท่านสมัครบัญชีผู้ใช้ผ่านเว็บไซต์และหรือแอปพลิเคชัน หรือทำที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของบริษัท หรือโดยพนักงานเดินเอกสาร หรืออีเมล หรือแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นใด
(ข) เมื่อท่านกรอกข้อมูลลงในใบสั่งซื้อสินค้า คำร้องขอ หรือคำขอเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทโดยวิธีการทางโทรศัพท์ ต่อหน้า อีเมล หรือวิธีการอื่นทางอิเล็กทรอนิกส์
(ค) เมื่อท่านสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการผ่านเว็บไซต์
(ง) เมื่อท่านติดต่อกับบริษัทโดยตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท หรือพนักงานภายในของบริษัท โดยวิธีการทางโทรศัพท์ ต่อหน้า อีเมล หรือวิธีการอื่นทางอิเล็กทรอนิกส์
(จ) เมื่อท่านใช้บริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์ หรือที่ร้านค้าของบริษัท เช่น การจัดส่งสินค้า การประกอบ/การติดตั้งสินค้า การซ่อมแซมสินค้า 
(ฉ) เมื่อท่านทำธุรกรรมบางประเภท เช่น การชำระเงิน
(ช) เมื่อท่านเข้าร่วม และติดต่อกับบริษัทเมื่อบริษัทจัดให้มีโปรโมชั่น การแข่งขัน การประกวด การจับสลากชิงโชค หรือกิจกรรมพิเศษ
(ซ) เมื่อท่านสมัครเข้าทำงานกับบริษัท
(ฌ) เมื่อท่านสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท หรือ
(ญ) เมื่อท่านเข้าร่วมในการสำรวจความคิดเห็น หรือการค้นคว้าวิจัยในรูปแบบอื่น

 

2.1.2 บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยอัตโนมัติ

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Browsing) ของท่านโดยอัตโนมัติ โดยใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

 

2.1.3 บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมาจากบุคคลภายนอก

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว อาทิ ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร ผู้ให้บริการ นายหน้าจัดหางาน หน่วยงานของรัฐ คู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพบุคลากรของบริษัทและผู้สมัคร บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย โดยบริษัทได้แจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและขอความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงรายละเอียดนั้นอยู่แล้ว หรือเว้นแต่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทำได้

 

ข้อ 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวมรวบภายใต้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

 

3.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน ได้แก่

(ก)  ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อตัว ชื่อกลาง ลายมือชื่อ นามสกุล เพศ อายุ รูปถ่าย วันเดือนปีเกิด ส่วนสูง น้ำหนัก เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้ประกันตน/ประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ เลขทะเบียนต่างด้าว เลขบัญชีธนาคาร หรือเลขประจำตัวอื่นใดที่หน่วยงานภาครัฐออกให้
(ข)  ข้อมูลติดต่อพื้นฐาน เช่น ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ 
(ค)  ข้อมูลติดต่อผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน LINE, Facebook, Instagram, Twitter (ถ้ามี)
(ง)  ข้อมูลความสัมพันธ์ เช่น สถานภาพสมรส สถานภาพการเมือง ความสัมพันธ์กับกรรมการ ฝ่ายบริหาร และบุคคลผู้มีอำนาจของบริษัท ความสัมพันธ์กับนิติบุคคลอื่น เช่น เป็นกรรมการ ฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุ้น หรือความสัมพันธ์อื่นใด
(จ)  ข้อมูลของบุคคลภายในครอบครัว หรือบุคคลที่ท่านสามารถให้ข้อมูลเพื่อติดต่อในกรณีฉุกเฉินได้ เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบุคคลดังกล่าว
(ฉ)  ข้อมูลของบุคคลภายในครอบครัวของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ อาชีพ และบริษัทที่ทำงานของบิดามารดา คู่สมรส  พี่น้องของท่าน
(ช)  ข้อมูลการศึกษา เช่น ระดับการศึกษาเริ่มต้นถึงปัจจุบัน ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขา เกรดเฉลี่ย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา ปวช. อาชีวศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ใบอนุญาตสมาชิกภาพกับองค์กรวิชาชีพ เช่น สมาชิกสภาทนายความ สมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาชิกแพทยสภา รวมทั้งการฝึกอบรม ฝึกงาน หรือการสัมมนาที่ท่านเคยผ่านหรือเข้าร่วมมา
(ซ)  ข้อมูลการทำงาน เช่น ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
(ฌ)  ข้อมูลด้านการเงิน เช่น เลขบัญชีธนาคาร ฐานเงินเดือน
(ญ)  ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น โรคประจำตัว
(ฎ)   ความสามารถ ผลงาน เช่น ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการขับรถ
(ฏ)   ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP Address, Mac Address, Cookie ID
(ฐ)   ข้อมูลระบุทรัพย์สินของบุคคล เช่น ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน
(ฑ)  ข้อมูลยานพาหนะ เช่น ยี่ห้อยานพาหนะ ปีที่ผลิต ปีที่จดทะเบียน หมายเลขทะเบียน จังหวัดที่จดทะเบียน หมายเลขตัวถัง หมายเลขเครื่องยนต์ บันทึกเลขไมล์ และหรือรายละเอียดอื่นตามเอกสารทะเบียน
(ฒ)  ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือความเห็นของนายจ้างต่อการทำงานของลูกจ้าง
(ณ)  ข้อมูลบันทึกที่ใช้ติดตามตรวจสอบกิจกรรม เช่น Log File, HR Online, Allkons One

 

3.1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่

(ก)  เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา 
(ข)  ข้อมูลสุขภาพ หมู่เลือด 
(ค)  ข้อมูลประวัติอาชญากรรมและการกระทำความผิดกฎหมายทั้งทางคดีอาญาและแพ่ง 
(ง)  ข้อมูลความพิการ 
(จ)  ข้อมูลทางเทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric Technology) เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า หรืออัตลักษณ์ทางพฤติกรรม เช่น การพูด การเขียน 
(ฉ)  ข้อมูลอื่นๆ เช่น บันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียงบันทึกเสียงการสนทนา และข้อมูลแสดงแนวโน้มการซื้อสินค้าหรือบริการ

 

3.1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก

(ก)  ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง 
(ข)  เอกสารทางการเงิน เงินเดือน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน (เช่น ตำแหน่ง หน้าที่การงาน อาชีพ บริษัทที่ทำงาน หรือที่บุคคลนั้นได้รับการว่าจ้าง หรือที่บุคคลนั้นถือหุ้น) 
(ค)  ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลผู้มีอำนาจของบริษัท ความสัมพันธ์กับนิติบุคคลอื่น (เช่น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น) 
(ง)  สถานภาพทางการเมืองและความสัมพันธ์กับท่าน เช่น ญาติที่มีสถานภาพทางการเมือง 
(จ)  สมาชิกในครอบครัวของท่าน ผู้ถือบัญชีร่วม คู่สมรสหรืออดีตคู่สมรส ข้อมูลเกี่ยวกับบุตรของท่าน 
(เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ เลขบัตรประจำตัวที่หน่วยงานภาครัฐออกให้ ที่อยู่ อีเมล และกิจกรรมที่เกี่ยวกับบุตร) ญาติสนิท ข้อมูลเจ้าบ้าน 
(ฉ)  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้ง/ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับพยาน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับโอนสิทธิตามหนังสือมอบอำนาจ 
(ช)  บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ค้ำประกัน บุคคลอ้างอิง ลูกค้าของบุคคลภายนอก
(ซ)  บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ผู้รับผลประโยชน์ ข้อมูลอื่นที่ได้จากการเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็น

 

3.1.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

บริษัทอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย ในกรณีดังกล่าวนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 

3.1.5 คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใดของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่านหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และหรือแอปพลิเคชันของท่าน บริษัทอาจใช้และเก็บคุกกี้ในอุปกรณ์ดังกล่าวของท่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของบริษัท และเพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของคุกกี้ (Cookies) ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

 

3.2 ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 บริษัทจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

 

ข้อ 4.  ฐานทางกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้

4.1.1 เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัท หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตาม คำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
4.1.2 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท
4.1.3 เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท
4.1.4 เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท
4.1.5 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
4.1.6 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน

ความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท เมื่อไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทางกฎหมายตามกรณีที่ระบุข้างต้น หรือตามกรณีที่ระบุในด้านล่างนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่านสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและที่ได้รับความยินยอมจากท่าน และบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ในกรณีที่บริษัทสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือโดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน

 

4.2  วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน

บริษัทจะกระทำการใช้ เปิดเผย เก็บรักษาและหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงดังต่อไปนี้

4.2.1  เพื่อให้บริการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายและสัญญาซื้อขายแก่ท่าน

(ก)  เพื่อพิสูจน์ตัวตนและลายมือชื่อ เมื่อท่านสมัครบัญชีผู้ใช้กับบริษัท หรือเมื่อท่านเข้าทำสัญญาและธุรกรรมกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดให้ เช่น สำนักงานใหญ่ของบริษัท สาขาของบริษัท โทรศัพท์ อีเมล แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและเว็บไซต์อื่นๆ รวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆ
(ข)  เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนและสถานะของท่าน ตรวจสอบความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ตรวจสอบข้อมูลหรือตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบริษัทได้รับจากท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
(ค)  เพื่อติดต่อหรือสื่อสารกับท่านผ่านการโทรด้วยเสียง ข้อความ (SMS) ข้อความแฟกซ์ อีเมล ไปรษณีย์ การสนทนาออนไลน์ (Chat) หรือในรูปแบบอื่นใดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสาร 
(ง)  เพื่อเสนอราคาหรือข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทให้แก่ท่าน
(จ)  เพื่อให้ท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์และบริการกับบริษัทได้
(ฉ)  เพื่อประมวลข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินและบริการเกี่ยวกับการชำระเงิน การเรียกเก็บเงิน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอากร การตรวจสอบธุรกรรมการชำระเงิน การยืนยันการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น การบันทึกรายการทางการเงิน การยกเลิกรายการชำระเงิน การคืนเงินในกรณีที่บริษัทปฏิเสธที่จะให้บริการแกท่าน การสอบสวนการชำระเงินที่ไม่ทราบที่มา การปรับโครงสร้างหนี้ การออกและนำส่งใบกำกับภาษี ใบเรียกเก็บเงิน ใบเสร็จรับเงิน 
(ช)  เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านได้สั่งซื้อกับบริษัททั้งที่ขายโดยบริษัท หรือกรณีผู้ขายเป็นบุคคลภายนอกบริษัทอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปยังบุคคลภายนอกเพื่อที่จะดำเนินการส่งผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน
(ซ)  เพื่อจัดการ จัดหา จัดส่ง และดำเนินการใดๆ เพื่อให้ท่านได้รับผลิตภัณฑ์และบริการ หรือตามที่ท่านได้ร้องขอการดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งซื้อ การชำระเงิน การรับประกันสินค้า การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า และการบริการหลังการขาย 
(ฌ)  เพื่อแจ้งเตือนสถานะการเสนอราคา การสั่งซื้อ การชำระเงิน การส่งมอบ หรือสถานะอื่นใดให้แก่ท่านไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทหรือในรูปแบบอื่นใดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสาร
(ญ)  เพื่อออกหรือส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเช็ค สัญญา จดหมาย หนังสือแจ้งเตือนจากบริษัท ใบเสร็จรับเงิน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่านไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นหนังสือ 
(ฎ)  เพื่อแจ้งให้ท่านทราบวันครบกำหนดชำระหนี้ ยอดเงินค้างชำระ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม การติดตามหนี้และการบังคับใช้สิทธิตามสัญญา การทวงถามให้ชำระเงิน การติดตามหนี้ที่ค้างชำระหรือเลยกำหนดชำระ การเข้าพื้นที่เพื่อเรียกเก็บหนี้ การดำเนินการกับบัญชีของท่านให้เหมาะสมกับกรณีต่างๆ การสืบทรัพย์และยึดทรัพย์ การเรียกคืนเงิน การดำเนินกระบวนการขายทอดตลาด 
(ฏ)  เพื่อบันทึกภาพและหรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) บันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการให้บริการของบริษัท

 

4.2.2  เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง

(ก)  เพื่อตรวจสอบข้อมูล คุณสมบัติ และดำเนินวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท 
(ข)  เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกท่านเพื่อให้เป็นผู้ได้ขายผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่บริษัท 
(ค)  เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากท่าน รวมถึงการติดต่อท่านเพื่อบริหารจัดการสัญญาบริษัทกับท่านเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการ 
(ง)  เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวกับการรับประกัน และเพื่อชำระเงิน หรือเรียกเก็บเงิน ค่าสินค้า ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับท่าน 
(จ)  เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากร การหักภาษี ณ ที่จ่าย
(ฉ)  เพื่อบันทึกภาพและหรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) บันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการให้บริการของบริษัท

 

4.2.3  เพื่อการให้บริการและการสื่อสารทางการตลาด

(ก)  เพื่อให้บริการดูแลท่าน ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เพื่อต้อนรับท่าน การรับเรื่องร้องเรียน การตอบข้อซักถามและการดำเนินการตามคำขอของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท การรับฟังข้อเสนอแนะความคิดเห็น การจัดส่งของขวัญหรือของรางวัล และการทำกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวของกับการให้บริการท่าน
(ข)  เพื่อแจ้งโฆษณา โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย โปรแกรมส่งเสริมการขาย สิทธิประโยชน์และข้อเสนอพิเศษ การตลาด ข่าวสาร ประกาศ และแจ้งขอมูลอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์และบริการในปัจจุบันและหรือผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ โดยผ่านช่องทางการติดตอที่เหมาะสม เช่น ไปรษณีย์ อีเมล ข้อความในโทรศัพท์ โทรศัพท์
(ค)  เพื่อสำรวจวิเคราะห์และวิจัยด้านการตลาด และวิเคราะห์พฤติกรรมของท่าน 
(ง)  เพื่อเสนอโปรแกรมการแนะนำท่าน และ/หรือแผนงานและแคมเปญอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน รวมถึงแผนงานและแคมเปญด้านการตลาดและการขายอื่นใด การประกาศรางวัล การให้รางวัล และ/หรือการจับรางวัล การประเมินหรือปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำการตลาดและแคมเปญต่างๆ 
(จ)  เพื่อการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับท่านและการให้ท่านเข้ามีส่วนร่วม การวางแผน การส่งเสริมการขาย การจัดงาน การประชุม สัมมนา และการเยี่ยมชมบริษัท
(ฉ)  เพื่อบันทึกภาพและหรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) บันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการให้บริการของบริษัท

 

4.2.4  เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการสรรหาบุคลากร 

(ก)  เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและสรรหาบุคลากร
(ข)  เพื่อพิจารณาว่าท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งงานที่บริษัทต้องการสรรหา และเพื่อดำเนินการสัมภาษณ์งานหรือการประเมินต่างๆ เมื่อท่านได้สมัครงานกับบริษัทโดยตรง หรือผ่านตัวแทนรับจัดหางาน หรือผ่านบุคคลที่สาม รวมถึงการติดต่อท่านเพื่อดำเนินการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลและสัมภาษณ์ และในกรณีที่บริษัทเสนอการจ้างงานให้แก่ท่าน
(ค)  เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือกเพื่อว่าจ้างเป็นพนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกงาน และหรือการคัดเลือกเพื่อให้เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา (แล้วแต่กรณี) และเพื่อบริหารจัดการอื่นอันอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน ซึ่งรวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา การส่งข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน รับสมัครฝึกงาน รับสมัครทุนการศึกษา ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาระบบการคัดเลือกผู้สมัคร การพิจารณาอัตรากำลังคนของบริษัท
(ง)  เพื่อตรวจสอบประวัติการทำงานก่อนรับเข้าทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม
(จ)  เพื่อปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่ทำกับท่าน รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากร การหักภาษี ณ ที่จ่าย การคุ้มครองแรงงาน การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับท่าน
(ฉ)  เพื่อบริหารจัดการการฝึกอบรม การจัดหาอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และสวัสดิการต่างๆ ให้กับท่าน อาทิ ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล และการกู้ยืมเงินนายจ้าง
(ช)  เพื่อเก็บรักษาประวัติการเจ็บป่วยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านสวัสดิการต่างๆ และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของบริษัท
(ซ)  เพื่อบันทึกภาพและหรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) บันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการให้บริการของบริษัท

 

4.2.5  เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ

(ก)  เพื่อปรับปรุงข้อมูลและบริหารจัดการฐานข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และสมบูรณ์
(ข)  เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริหารที่มีอยู่ของบริษัทในรูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน
(ค)  เพื่อสำรวจความพึงพอใจของท่าน 
(ง)  เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งเป็นความต้องการเฉพาะบุคคลของท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ
(จ)  เพื่อติดตามการใช้บริการออนไลน์ของบริษัทที่ท่านเข้าเยี่ยมชม การตรวจสอบจำนวนผู้เข้าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการออนไลน์ของบริษัท
(ฉ)  เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับความต้องการของท่าน
(ช)  เพื่อการดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม รวมทั้งแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
(ซ)  เพื่อบันทึกภาพและหรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) บันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการให้บริการของบริษัท

 

4.2.6  เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

(ก)  เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัย
(ข)  เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงระบบต่างๆ ของบริษัทและให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ท่าน
(ค)  เพื่อตรวจจับ ป้องกันการทุจริตหรือฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมายหรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของบริษัท 
(ง)  เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและการระงับข้อพิพาท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายหรือสัญญาว่าจ้างหรือสัญญาอื่นใดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นใดทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
(จ)  เพื่อควบคุมการเข้าออกอาคารและพื้นที่ของบริษัทให้มีความปลอดภัยและความมั่นคงต่อบุคลากรของบริษัท และผู้มาติดต่อบริษัท รวมทั้งต่อทรัพย์สินและข้อมูลต่างๆ ที่ตั้งอยู่หรือจัดเก็บในบริษัท 
(ฉ)  เพื่อป้องกันการเข้าออกอาคารและพื้นที่ของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต 
(ช)  เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และสืบสวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น การโจรกรรม หรือการทำร้ายร่างกาย อัคคีภัย
(ซ)  เพื่อบันทึกภาพและหรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) บันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการให้บริการของบริษัท

4.2.7  เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่บริษัทแจ้งให้ท่านทราบ ณ เวลาที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์อื่นใดอันเป็นเหตุให้บริษัทต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเมื่อบริษัทประสงค์ที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิมที่กำหนดไว้ หรือเมื่อบริษัทมีความจำเป็นต้องขอความยินยอมเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะจากท่าน โดยการติดต่อท่านผ่านข้อมูลติดต่อที่ท่านได้ให้บริษัทไว้

 

4.3  เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจะดำเนินการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามข้อ 5.2 ข้างต้นในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัท อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรือบริษัทอาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาที่ได้เข้าทำกับท่าน หรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังกล่าวบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับท่าน หรือยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องต่อท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

 

ข้อ 5.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 บริษัทอาจเปิดเผยและอนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น โดยการเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นดังกล่าว บริษัทจะทำให้มั่นใจว่าบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการเปิดเผยดังกล่าวจะไม่ใช้ เปิดเผย เก็บรักษาและหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

5.2 บริษัทอาจเปิดเผยและหรือโอนข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจสั่งให้ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาคดี คำสั่งศาล หรือขั้นตอนทางกฎหมาย รวมถึงบริษัทในเครือของบริษัท ซึ่งอาจตั้งอยู่ทั้งในและนอกประเทศไทย ผู้รับโอน หรือผู้สืบทอดในส่วนใดๆ บริษัท หรือผู้ที่อาจเข้าซื้อกิจการ หรือเสนอซื้อกิจการของบริษัท รวมถึงในบริบทของการปรับโครงสร้างองค์กร

 

ข้อ 6.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท
6.2  สิทธิในการเข้าถึง ขอรับสำเนา หรือขอให้ให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
 ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทได้ หรือขอให้ให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทได้
6.3  สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติจากบริษัทได้ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
6.4  สิทธิในการคัดค้านข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษาและหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านเมื่อใดก็ได้  
6.5  สิทธิในการลบ หรือทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
6.6  สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการที่กฎหมายกำหนดได้
6.7 สิทธิในการแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
6.8  สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน
ในกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ หากท่านร้องขอที่จะใช้สิทธิใดๆ ตามรายการข้างต้น ท่านจะต้องทำคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อบริษัท และบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและกระทำการตามคำร้องขออย่างเหมาะสมที่สุดและไม่เกินระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่านภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าการดำเนินการตามคำร้องขอนั้นก่อให้เกิดภาระแก่บริษัทเกินสมควร หรือเสี่ยงต่อการละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในข้อ 11. “ข้อสงสัย คำถาม คำแนะนำหรือข้อเรียกร้อง” ด้านล่างนี้) 
ทั้งนี้ การขอใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดข้างต้นอาจมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายและในบางกรณีบริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท่านเมื่อมีเหตุผลอันสมควรและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น ในกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล
อนึ่ง ในกรณีที่ท่านขอให้บริษัทลบ ทำลาย ระงับ ขอให้โอน การคัดค้าน หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือถอนความยินยอม อาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับบริษัท ทำให้ไม่สามารถให้บริการ ให้สิทธิประโยชน์ใดๆ หรือดำเนินการอย่างใดๆ กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไขการยินยอม และตามที่กฎหมายกำหนด
 

ข้อ 7.  การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
เพื่อรักษาความปลอดภัยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผย เก็บรักษาและหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และต้องทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำตามที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศกำหนด โดยบริษัทจะใช้มาตรการดังต่อไปนี้
7.1 บริษัทได้ใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนังสือ (Hard copy) และจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft copy) โดยมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ใช้ เปิดเผย เก็บรักษาและหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ
7.2  หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของตนถูกละเมิด กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที
อนึ่ง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลควรทราบว่าไม่มีวิธีการถ่ายโอนใดบนอินเตอร์เน็ตหรือขั้นตอนการเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ แม้ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยนั้นได้ แต่บริษัทได้พยายามอย่างมากที่จะปกป้องความปลอดภัยในข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและจะทบทวนและเพิ่มเติมมาตรการการรักษาข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

 

ข้อ 8.  การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก
ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยบริษัทเท่านั้น การให้บริการของบริษัทอาจมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน หากท่านกดลิงค์เชื่อมโยงที่ปรากฏบนการให้บริการของบริษัท บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดๆ ของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้น

 

ข้อ 9.  ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
9.1  บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยในระบบของบริษัทตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน” ข้างต้นเท่านั้น 
9.2  เพื่อตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำความผิดซ้ำในระบบของบริษัท บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในระบบของบริษัทต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดความสัมพันธ์หรือการติดต่อครั้งสุดท้ายกับท่าน ทั้งนี้ เว้นแต่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาอื่น

 

ข้อ 10.  กฎหมายที่ใช้บังคับ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

 

ข้อ 11.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมายข้อบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขนโยบายนี้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราวตามเหตุอันสมควร โดยอาจไม่ได้บอกกล่าวหรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบล่วงหน้า
หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทำการแจ้งให้ทราบ โดยวิธีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และหรือแอปพลิเคชันของบริษัท ปิดประกาศ ส่งอีเมล และอื่นๆ ตามเหมาะสมของสถานการณ์โดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามบริษัทขอความร่วมมือให้ท่านอ่านประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้โดยละเอียดและตรวจสอบทบทวนว่าบริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดบ้างเป็นครั้งคราว

 

ข้อ 12. ข้อสงสัย คำถาม คำแนะนำหรือข้อเรียกร้อง
หากท่านมีข้อสงสัย คำถาม คำแนะนำหรือข้อเรียกร้องเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประการใด โปรดดาวน์โหลดแบบคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือท่านสามารถติดต่อบริษัทผ่านทางเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดการติดต่อดังต่อไปนี้
 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)

อีเมล : [email protected]

ที่อยู่  : บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด 156/20 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-611-0290 ต่อ 1214 หรือ 1233

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลบังคับใช้ร่วมกับประกาศ ข้อความสัญญาและข้อความความยินยอมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทและไม่มีจุดประสงค์ในการแทนที่ประกาศ ข้อความสัญญาและข้อความยินยอมดังกล่าว เว้นแต่ว่าบริษัทระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง

ประกาศนโยบายนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 

เอกสารแนบท้าย
รายชื่อบริษัทในเครือบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด

ชื่อบริษัท ข้อมูลสถานที่ติดต่อและวิธีการติดต่อ
1. บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด อีเมล: [email protected]
ที่อยู่: บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
156/20 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-611-0290 ต่อ 1214 หรือ 1233
2. บริษัท เรโปร เฮ้าส์ จำกัด อีเมล: [email protected]
ที่อยู่: บริษัท เรโปร เฮ้าส์ จำกัด     
156/20 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
 กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-611-0290 ต่อ 1214 หรือ 1233
3. บริษัท ฌานตา จำกัด อีเมล: [email protected]
ที่อยู่: บริษัท ฌานตา จำกัด
156/20 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-611-0290 ต่อ 1214 หรือ 1233
4. บริษัท ธรรมสรณ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด อีเมล: [email protected]
ที่อยู่: บริษัท ธรรมสรณ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
156/20 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-611-0290 ต่อ 1214 หรือ 1233
5. บริษัท อิ่มบุญ อิ่มใจ จำกัด อีเมล: [email protected]
ที่อยู่: บริษัท อิ่มบุญ อิ่มใจ จำกัด
156/20 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-611-0290 ต่อ 1214 หรือ 1233
6. บริษัท สยามเวสท์แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด อีเมล: [email protected]
ที่อยู่: บริษัท สยามเวสท์แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
156/20 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-611-0290 ต่อ 1214 หรือ 1233
7. บริษัท สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ (เอเซี่ยน) จำกัด อีเมล: [email protected]
ที่อยู่: บริษัท สยามเวสท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ (เอเซี่ยน) จำกัด
156/20 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-611-0290 ต่อ 1214 หรือ 1233
8. บริษัท ธรรมสรณ์ จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม จำกัด อีเมล: [email protected]
ที่อยู่: บริษัท ธรรมสรณ์ จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม จำกัด
156/20 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-611-0290 ต่อ 1214 หรือ 1233
9. บริษัท ดอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด อีเมล: [email protected]
ที่อยู่: บริษัท ดอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
156/20 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-611-0290 ต่อ 1214 หรือ 1233
10. บริษัท ออลคอนส์ วัน จำกัด อีเมล: [email protected]
ที่อยู่: บริษัท ออลคอนส์ วัน จำกัด
156/20 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-611-0290 ต่อ 1214 หรือ 1233
11. PT DOS INTERNATIONAL INDONESIA Email: [email protected]
Address: PT DOS INTERNATIONAL INDONESIA
Cowell Tower Floor 2, Suite 02-20001, J1. Senen     
Raya 135, Central Jakarta 10410, DKI Jakarta 
Tel: 02-611-0290 Ext. 1214, 1233
12. DOS Corporation Lao Sole Co., Ltd. Email: [email protected]
Address: DOS Corporation Lao Sole Co., Ltd.
314, Unit 21, Somvhangtai Village, Hatsaifong 
District, Vientiane, Lao PDR.
Tel: 02-611-0290 Ext. 1214, 1233